Skip to content

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: http://www.solnahockey.s

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter 

Solna Sportklubb815201-1170 [nedan kallad föreningen] är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för den verksamhet som föreningen bedriver.

Varför behandlar vi Dina personuppgifter? 

Föreningen behandlar personuppgifter för olika ändamål som är kopplade till driften av verksamheten. Föreningen behandlar personuppgifter vid löpande administration av föreningsaktiviteter [t.ex. medlemsmöten], medlemskommunikation [t.ex. kallelser till träning och match, nyhets- och informationsutskick] samt medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner [t.ex. medlemsavgift].

Föreningen behandlar även personuppgifter vid hantering av spelarlicenser, försäkringsärenden och matchtillfällen kopplade till Svenska Ishockeyförbundet. Vidare behandlas personuppgifter vid under pågående match och efter avslutad match vid matchrapportering. Hanteringen av personuppgifter vid matchtillfälle sker i huvudsak genom OVR och TSM, ett IT-system tillhandahållet av Svenska Ishockeyförbundet.

Föreningen behandlar personuppgifter i samband med ansökan om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och Solna Stad. 

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen
 • Föreningsadministration
 • Deltagande i tränings- och matchverksamhet 
 • Licenshantering
 • Ansökan om bidrag
 • Sammanställning av statistik
 • Hantering av medlemskap i föreningen  
 • Föreningsadministration 
 • Licenshantering 
 • Sammanställning av statistik samt uppföljning 
 • Utbildning arrangerade av föreningen 
 • Kontakt med medlem 
 • Publicering av material på föreningens hemsida och sociala medier 

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifter kommer inte att överföras till tredje land. Dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutfattande. Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land [exempel vid turneringsspel eller träningsläger i tredje land] kommer du att informeras särskilt om detta. 

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling? 

Ändamål med behandlingen          Laglig grund       
Hantering av medlemskap i föreningen Avtal
FöreningsadministrationAvtal
Deltagande i föreningens träningsverksamhetAvtal
LicenshanteringAvtal
Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet Avtal
Ansökan om bidrag Rättslig förpliktelse 
Sammanställning av statistik och uppföljningAllmänt intresse
Utbildning arrangerad av föreningenAllmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke
Kontakt med föreningenIntresseavvägning
Besök på vår hemsida Intresseavvägning
Publicering av material på hemsida och sociala medier Intresseavvägning primärt, ibland samtycke 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifter. Om inte ändamålet med behandlingen av personuppgifter kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du känna till.

Du har rätt att få registerutdrag av föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som ör under behandling. För eventuellt ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifter. Det innebär att du har rätt att få del av dina till föreningens lämnade uppgifter i format som underlättar överföring till annan.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade. 

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för ändamålet som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket 
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas 
 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns  berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen  
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt 
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet 

Du har också̊ rätt att dra in ett samtycke, motsatta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter. 

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se. 

Om du vill veta mer 

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.